KVKK Politikası

Giriş
Istanbul Corporate Games olarak tarafımızla etkileşime geçen her kişinin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu sebeple en temel prensiplerimizden biri olan şeffaflığımızla, AY. 20/3’ün kişisel verilerin korunmasına yönelik yaptığı atıfla ve KVKK’ ya uygun şekilde düzenlenmiş politikalarımızla birlikte, müşterilerimizin verilerinin korunması ve muhafaza altına alınması için teknik ve idari tüm tedbirleri alıyoruz.

Amaç
İşbu politikayla corporategames.com.tr (Istanbul Corporate Games) tarafından yönetilmekte olan corporategames.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.
Kullanıcıların corporategames.com.tr web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanımı ile ilgili olarak corporategames.com.tr tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin corporategames.com.tr’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

corporategames.com.tr olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar corporategames.com.tr'nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca corporategames.com.tr'nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda corporategames.com.tr'nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin corporategames.com.tr ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

corporategames.com.tr, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman corporategames.com.tr üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler corporategames.com.tr ‘da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Verilerim İşlenme Amacı
Kişisel veriler, corporategames.com.tr tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, corporategames.com.tr tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, corporategames.com.tr’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, corporategames.com.tr’un ve corporategames.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile corporategames.com.tr’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.
Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5. Maddesi uyarınca kişisel veriler;

•    Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
•    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi işlenebilecektir.

Bununla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 6 uyarınca;

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamıştır. Bunların işlenmesi için ise daha ağır şartlar öngörülmüştür.

Buna sebeple, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir:

•    Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.
•    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Amacı
Kullanıcılarımıza ait kişisel bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarımızın izni ile gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Öte yandan, yasal yükümlülüklerimiz gereği ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden corporategames.com.tr, sorumlu değildir.

Toplanan kişisel veriler, KVKK madde 8 ve 9’a uygun şekilde;

Istanbul Corporate Games tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, bu bağlamda şirketimizin ilgili birimlerine, kanunen yetkili kamu kurum, özel ve tüzel kişilere, belirli faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme akdedilen gerçek ve tüzel kişilerle, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

Hukuki Dayanak
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler
corporategames.com.tr web sitesinden, mobil uygulamalardan veya müşteri hizmetlerimiz aracılığı ile işlem yapan müşterilerimizin bizimle paylaştıkları veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca corporategames.com.tr tarafından işlenmektedir. corporategames.com.tr'ya ait olan corporategames.com.tr web sitesi çerez (cookie) sistemi kullanan bir web sitesidir. Çerez sistemi, internete bağlanılan cihazın tarayıcısından alınan bazı veriler sayesinde internete bağlanılan cihazın daha sonra tekrar giriş yapıldığında tanınmasını sağlar. corporategames.com.tr, ziyaretçilerine daha kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

corporategames.com.tr çerezleri, site üzerindeki gezinme hareketlerinizi ve site kullanım geçmişinize dair verileri izleyip analiz edebilmektedir. Aynı zamanda GIF dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla edindiği bilgileri de seçimleriniz/tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolamaktadır. Öte yandan çerezler, bu bilgileri web sitesini ve mobil uygulamayı daha iyi deneyimleyebilmeniz açısından iyileştirme çalışmalarına kaynak oluşturması için de kullanılabilmektedir. corporategames.com.tr  site üzerinde sizden toplanan verileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
corporategames.com.tr web sitesinde kalıcı çerezlerin yanı sıra oturum çerezleri de kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi tarayıcıyı kapatıldığında sona ererken kalıcı çerez sabit diskinizde uzun süre kalmaktadır. Kalıcı çerezleri kaldırabilmeniz mümkündür. Bunun için şu siteleri ziyaret edebilirsiniz: “www.allaboutcookies.org” veya www.youronlinechoices.eu. Oturum çerezlerini ve kalıcı çerezleri reddetseniz dahi hem web sitesini hem de mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat web sitesi veya mobil uygulamanın tüm özelliklerini etkin bir biçimde kullanamayabilirsiniz.

Çerez Kullanımı
corporategames.com.tr çerezleri, girdiğiniz bilgileri hatırlamak ve mobil uygulama/web sitesi kullanımınızı kişiselleştirebilmek için kullanır; çerezler bu sayede web sitesi veya mobil uygulamaya her girdiğinizde sizi parola girme zahmetinden kurtarır. Aynı zamanda çerezler web sitesine bağlandığınız lokasyonu, web sitesi/mobil uygulama üzerinde ne tür bir içerik görüntülediğiniz ve ziyaret süreniz web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. Web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve beğenilerinize daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

corporategames.com.tr çerezleri, web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini gezdiğiniz takdirde, ilgi alanlarınıza hitap eden reklamları size gösterebilmek için “reklam teknolojisini” etkin hale getirmek amacıyla kullanılabilir.
Reklam teknolojisi, size ilgi alanlarınız ve beğenilerinize uygun reklamlar sunabilmek için mobil uygulamaya/web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği mobil uygulamaya/ web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerinizde paylaştığınız bilgileri kullanır. Bu sistemin doğru bir şekilde işleyebilmesi açısından web sitesinin sizi tanıyabilmesi maksadıyla tarayıcınıza üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar
corporategames.com.tr olarak şirketimizle etkileşime geçen her gerçek kişinin kişisel verilerine önem verilmektedir. Bu sebeple KVKK madde 12’ye ve genel ilkelere uygun olarak; söz konusu verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesine engel olmak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve verilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak, şirketimiz nezdinde denetim mekanizmalarının işletilmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda;

•    Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması ile ilgili olarak sorumlu bulunan ilgili birimlere gerekli KVKK eğitimi verilmektedir.
•    Kişisel verilerin yetkisiz kişilerce işlenmesi, muhafaza altına alınması ve aktarılması gibi ihtimallere karşı uygulanacak önlem ve yaptırım prosedürünü işletecek mekanizma şirket içinde sağlanmaktadır.
•    Verilerin korunması için teknik açıdan gerekli güvenlik altyapısı işletilmektedir.
•    Çalışanların işten ayrıldıktan sonra öğrendikleri bilgileri paylaşmamaları konusunda gerekli olan taahhüt mekanizması sağlanmaktadır.
•    Söz konusu verilerin kötü yazılımlara ve 3. kişilerin ellerine geçmemesi amacıyla virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır.

KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde Yer Alan Şartlara Dayalı ve Sınırlı İşleme:
Kişisel verileri korumaya yönelik ilgili kanunun doğrultusunda; Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için corporategames.com.tr tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve corporategames.com.tr'ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere corporategames.com.tr'nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, corporategames.com.tr'nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Karşı Sahip Olduğu Haklar
Istanbul Corporate Games, KVKK madde 10 uyarınca veri sahibi olan gerçek kişilerin haklarını ve KVKK madde 13 kapsamında veri sahibi olan gerçek kişilerin Istanbul Corporate Games’ne başvurusu için gerekli kanalları ve teknik / idari düzenlemeleri yapmaktadır.

A)    Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK madde 10 kapsamında veri sahibi;
•    Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    İşlendiyse buna ilişkin bilgilendirilme,
•    İşlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Yurtiçi ve yurtdışına aktarılan 3. Kişileri bilme,
•    Verilerin işlenme sebebinin ortadan kalkması halinde, verilerinin imhasını isteme,
•    Verilerin otomatik sistemlerle analiz edilip, kişinin kendisi aleyhine sonuç çıkması halinde sonuca itiraz etme,
•    Hukuka aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B)    Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller;
Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.A’da sayılan haklarını ileri süremezler;
•    Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
•    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
•    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
•    Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.A’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler;
•    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
•    Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
•    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, de- netleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
•    Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

Veri Sahibinin Haklarını Kullanma Usulü;
Veri sahipleri 10.A’da yer sıralanan hak ve taleplerini, kimliklerinin tespit edileceği bilgi ve belgelerle ve www.corporategames.com.tr/bilgilendirme/kvkk-formu adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte:
•    Islak imzalı halini bizzat elden veya noter aracılığıyla ‘‘ŞİRKET ADRESİ’’adresine iletilmesi veya
•    Güvenli elektronik imzayla imzalandıktan sonra, form ‘‘EPOSTA ADRESİ’’adresine e-posta ile gönderilmesi,
Seçeneklerinden birini yerine getirerek, KVKK’dan doğan haklarını kullanmış olurlar. Bu anlamda corporategames.com.tr özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar.

Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü;
Veri sahibi, 11. başlıkta yer alan şekilde başvuruda bulunduğu takdirde corporategames.com.tr,  talebin niteliğinin değerlendirilmesinin ardından en geç 30 gün içinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. KVK Kurulu bir ücret öngörürse, corporategames.com.tr,  belirlenen ücreti veri sahibinden alma hakkı saklıdır.
corporategames.com.tr,  gerekçesini açıklamak suretiyle, başvuruda bulunan veri sahibinin talebini aşağıda sayılan hallerde reddedebilir;
•    Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş bir veri olması,
•    10.B’de sayılan hallerden herhangi biri kapsamına girmesi,
•    Veri sahibinin orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunmuş olması,
•    Veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
•    Verinin kamuya açık bir bilgi içermesi
Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Başvuru Hakkı;
Veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; corporategames.com.tr’un cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Politikası
KVKK madde 7 ve TCK madde 138’de yer alan düzenlemelere göre; KVKK madde 5 ve 6’da yer alan işleme sebeplerinin ortadan kalkması dolayısıyla işlenme süresinin sona ermesi dahil olmak üzere bizzat veri sahibinin makul süre talebi üzerine, söz konusu veriler; talep ve amaca uygun teknik seçilerek silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Silinme Yöntemleri;
Kişisel verilerin silinmesi işlemi; söz konusu verinin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. corporategames.com.tr bu işlemlerin uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli tüm önlemleri alır. . corporategames.com.tr silinecek verilerin ve ilgili kullanıcıların tespitini yaptıktan sonra kullanıcıların erişim yöntemlerini tespit eder ve verileri silerek erişimi ortadan kaldırır.
corporategames.com.tr verileri bulut ve kâğıt / mikro fiş ortamında (veya hangi depolama aygıtı kullanılıyorsa buraya yazılmalıdır. SDD vs. gibi) bulundurur. Bulut ortamındaki veriler; silinmiş verileri geri getirme yetkisinin alınması kaydıyla, silme komutunun verilmesiyle kişisel verilerin silinmesi işlemi gerçekleşmiş olur. Kâğıt veya mikro fiş ortamında bulunan kişisel veriler için karartma yöntemi yani kesme veya sabit mürekkep kullanılarak, kullanıcılara karşı görünmez hale getirilir, böylece silme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi ve Yok edilme Yöntemleri;
Kişisel verilerin yok edilmesi, verilerin herhangi biri tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. corporategames.com.tr. söz konusu bu işlemin doğru şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır.
Bulut ve kâğıt  / mikro fiş ortamında bulundurulan veriler de; buluttaki veriler için, şifre anahtarları yok edilerek buluta erişimin engellenmesi sağlanır. Bunun yanı sıra kurulun başka bir yöntem öngörmesi de mümkündür. Kâğıt veya mikro fiş ortamındaki veriler ise; kırpma veya yok etme, yakma vb. yöntemlerle yok edilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi ve Anonim Hale Getirme Yöntemleri;
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi işlemi, veriler başka verilerle eşleştirilse dahi veri sahibinin kimliğinin belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Burada söz konusu olan bir veri kümesindeki tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup / kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir.  Dolayısıyla bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş sayılır.
corporategames.com.tr, söz konusu kişisel veri için en uygun anonim hale getirme yöntemini kullanarak, işlemin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemleri alır.
corporategames.com.tr, anonim hale getirmede; veri türetme, toplulaştırma, veri karma ve maskeleme, yöntemlerini kullanır. Bu bağ koparma yöntemlerinin tek başına yeterli olmadığı durumlarda anonimleştirmenin sağlanması için yöntemlerin bir arada kullanılması da mümkündür.

Kısaltmalar ve Tanımlamalar
KVKK - Kişisel Verileri Korunması Kanunu
KİŞİSEL VERİ - Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
AÇIK RIZA - Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
VERİ SAHİBİ/ İLGİLİ KİŞİ - Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
VERİ SORUMLUSU - Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
VERİ İŞLEYEN - Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
ANONİM HALE GETİRME - Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
YOK ETME - Yok etme, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
SİLME - Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
KURUM - Kişisel Verileri Koruma Kurumu

İletişim
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@corporategames.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.